شماره نام مقاله توضیحات لینک دانلود
1 نظرة تجدیدیة فی النداء لغیر الله
2 نگرشی اصولی به صدا زدن غیر الله تعالی
3 حقیقت یامجاز بودن صفات ذاتی الله تعالی
4 Interpretation of Intrinsic Attributes of Allah
5 رعایت نکردن تقدیم جار و مجرور در ترجمه های فارسی قران کریم